വിശുദ്ധിയുടെ ജീവിതയാത്ര
 
 

വിശുദ്ധിയുടെ  ജീവിതയാത്ര

മലങ്കരയുടെ മഹാ പരിശുദ്ധനായ പരുമല തിരുമേനിയുടെ ജീവിതയാത്രയിലെ ചിത്രങ്ങൾ , സെന്റ്‌ പീറ്റെർസ് കുടുംബ യുണിറ്റ് ശേഖരിച്ചത്.

വലിയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഗാലറി സന്ദർശിക്കുക