മണ്ണൂർ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കണ്‍വെൻഷനും പെരുന്നാളും 2014
 
 

 മണ്ണൂർ  സെൻറ് ജോർജ്  ബേതലെഹേം യാക്കോബായ സുറിയാനി  പള്ളി 

മണ്ണൂർ സിറിയൻ  ക്രിസ്ത്യൻ കണ്‍വെൻഷനും  പെരുന്നാളും  
2014 ജനുവരി 7  മുതൽ 14 വരെ